Bride Tasmania Expo TVC

TVC March 2014, Tasmania

A TVC for Bride Tasmania Magazine Expo March 2014.

Client: Bride Tasmania/Abela

Dir: Abela Media

DP: Angus Ashton

Date: 2014

Type: Local TVC

Duration: 0:15